Sklep z wędlinami tradycyjnymi -Perkpol

Szanowni Państwo,

zamieszczona poniżej informacja o przetwarzaniu danych osobowych ma na celu wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz jakie przysługują Państwu w związku z tym prawa.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych w postaci:
  • imienia,

  • nazwiska,

  • nazwy firmy,

  • numeru NIP,

  • adresu zamieszkania,

  • adresu dostawy,

  • adresu firmy,

  • numeru telefonu,

  • adresu e-mail,

  • adresu IP,

  • identyfikatora plików cookie

(dalej jako: dane osobowe) jest Zakład Przetwórstwa Mięsnego PERKPOL sp. z o.o. z siedzibą w Choroszczy, ul. Mickiewicza 69, 16-070 Choroszcz (dalej Z.P.M. PERKPOL),

2. Możliwe formy kontaktu z Administratorem to: kontakt telefoniczny: 85 719 30 81 albo kontakt listowny na adres korespondencyjny: ul. Mickiewicza 69, 16-070 Choroszcz,

3. Z.P.M. PERKPOL przetwarzać będzie Państwa dane wyłącznie w celu wykonania umowy. Niedopuszczalne jest przetwarzanie Państwa danych w celu marketingu bezpośredniego.

4. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Z.P.M. PERKPOL przestanie przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Z.P.M. PERKPOL będzie przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, jak również przez okres wymagany przepisami prawa dla archiwizacji danych Kontrahenta dotyczących realizacji umowy.

 • prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy,

 • pracownikom Z.P.M. PERKPOL, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania,

 • podmiotom, w zakresie usług księgowych, rachunkowych i informatycznych, z którymi zawarto pisemne umowy w zakresie współpracy,

 • sądom powszechnym, sądom administracyjnym, organom administracyjnym;

 • podmiotom współpracującym z Administratorem na potrzeby realizacji umowy lub celem wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych
 3. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
 4. przenoszenia danych
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego

W celu skorzystania z w/w praw, należy skontaktować się z Administratorem w jeden ze sposobów wskazanych w punkcie II niniejszej klauzuli informacyjnej. Osoba, której dane dotyczą ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO.

 1. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą realizację umowy.

 1. Dane osobowe Kontrahenta będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jaki w inny sposób niż zautomatyzowany. Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Zawartość koszyka

0
Brak produktów w koszyku.
Enter your search & hit enter